DIGNITAT I BENESTAR DE LA GENT GRAN QUE NECESSITA ATENCIÓ

« La nostra responsabilitat compartida »

Instrument i eines d'avaluacio destinat als polítics i professionals responsables de la dignitat i del benestar de la gent gran elaborat per la Plataforma AGE Europa, de la qual la FATEC es membre actiu

"La dignitat humana és inviolable. L'edat i la dependència no poden ser els motius de les restriccions a qualsevol dret humà inalienable i la llibertat civil reconeguts per les normes internacionals i integrats en les constitucions democràtiques"
(Carta Europea de Drets i Responsabilitats de les persones grans que necessiten atenció i assistència, projecte EUSTaCEA, 2010)

La FATEC, Federació d'Associacions de Gent Gran de Catalunya, és membre actiu de l'organisme europeu de la Plataforma AGE Europa (www.age-platform.eu) amb seu a : rue Froissart 111 - 1040 Bruxelles Bèlgica.

La Plataforma AGE (=EDAT) Europa és una xarxa europea sense ànim de lucre, que reuneix prop de 150 organitzacions sense ànim de lucre dedicades a les persones de més de 50 anys d'edat, que representen les més de 40 milions de persones grans de la Unió Europea (UE).

La Plataforma AGE (=EDAT) Europa té com a objectiu lluitar contra la discriminació per edat i promoure els drets de les persones grans; expressar els interessos i preocupacions dels ciutadans europeus de més de 50 anys d'edat ; fomentar la seva participació a la UE per donar forma a les respostes polítiques adequades; i millorar la consciència dels temes relacionats amb l'envelliment i les oportunitats i desafiaments que sorgeixen de l'envelliment de la població de la UE.

La FATEC promociona i aconsella amb l'autoritzacio de la Plataforma AGE Europa, unica propietària del contingut i dels drets d'autor, l'utilitzacio de l'instrument de treball destinat als professionals responsables de la gent gran, que porta el nom original anglés del "Dignity and wellbeing of Older Persons Tool Kit"

El present document resumit FATEC d'introduccio fa referéncia a la versio original interactiva del document complet, elaborat per la Plataforma AGE Europa, de la que la FATEC es membre actiu.

 • Versio original interactiva del document complet (en anglés), accessible per internet

Aquesta publicació està cofinançada pel programa dels drets, l'igualtat i la ciutadania de la Unió Europea (EU). El seu contingut és responsabilitat exclusiva de la Plataforma AGE Europa i en cap cas s'ha de considerar que reflecteix els punts de vista de la Comissió Europea.

Aquest instrument està dirigit als responsables polítics, a una àmplia gamma dels gerents de salut i d'assistència social , als professionals,a les organitzacions de la societat civil i als planificadors que desitgin avançar pel benestar i la dignitat de la gent gran, mitjançant l'adopció d'un enfocament basat en els drets, en les seves polítiques i en la pràctica diària ; proporciona informació essencial sobre la política actual i els instruments jurídics en l'àmbit dels drets de les persones grans que necessiten atenció i suport, i porta en un document en línia tots els elements actuals de resposta política i eines pràctiques. Es proposa actuar com a catalitzador per permetre a les parts interessades a tots els nivells i en tots els camps pertinents, contribuir a garantitzar una vida digna per a les persones a mesura que envelleixen.

El contingut d'aquesta guia es basa en el coneixement acumulat en els últims anys, en l'àmbit de la lluita contra l'abús, l'atenció de qualitat i els drets humans a nivell europeu i internacional. En particular, s'inspira en els nombrosos intercanvis d'experiències realitzades en dos projectes finançats per la UE (EUSTaCEA i WEDO), l'experiència dels membres i socis de la Plataforma AGE (=EDAT), i els actes organitzats cada any per commemorar el Dia Mundial de la Gent Gran amb el suport de la Comissió Europea , el Consell d'Europa, i l'Oficina de l'Alt Comissionat de les Nacions Unides sobre els drets humans.

El kit d'eines inclou:

 • una visió general de l'actual marc jurídic i polític de la UE la protecció de les persones grans que necessiten atenció (Part 1) i dels instruments i processos internacionals (Part 2)
 • una visió general dels reptes als que s' enfronten moltes persones grans a tot Europa, i el que la Plataforma AGE (=EDAT) Europa ha identificat com a prioritats clau per a l'acció a nivell de la UE (Part 3)
 • una conjunt d'eines per ajudar els responsables polítics i professionals de promoure el benestar i la dignitat de les persones grans que necessiten atenció en la pràctica (Part 4)

Enllaços cap a les presentacions dels principals capitols (en català) :

BENESTAR I LA DIGNITAT DE LES PERSONES MAJORS QUE NECESSITEN ATENCIO: la nostra responsabilitat compartida

 


 

PART 1 - La situació a nivell internacional dels drets de les persones grans que necessiten atenció i support.

El marc de les Nacions Unides (ONU). La ONU ha establert diversos instruments i processos en relacio amb els drets de les persones grans que necessiten atenció i que es descriuen a continuació:

 • Els Principis de l'ONU per a les Persones d'Edat
 • El Pla d'Acció Internacional de Madrid sobre l'Envelliment (PAIMM)
 • La Convenció de l'ONU sobre els drets de les persones amb discapacitat (CDPD)
 • El Grup de Treball de composició oberta sobre l'Envelliment (OEWGA)
 • L'expert Independent sobre el gaudiment de tots els drets humans per part de la gent gran

>> Llegir més (document en PDF)


 

PART 2 - Els drets de les persones grans que necessiten atenció i suport a nivell de la UE

La Plataforma AGE (=EDAT) Europa va produir una publicacio' anomenada "Gent gran : Ciutadans actius per Europa, una guia per a la UE", que resumeix les principals polítiques i processos que afecten els drets de les persones grans a la UE. La publicacio es una breu guia destinada a la UE, traduïda a diversos idiomes.

La Unió Europea pot tenir un paper clau en el suport als drets de les persones grans. Diverses iniciatives, polítiques i directives de la UE es dirigeixen directament o indirectament a la gent gran que necessita atenció.

 • 2.1 polítiques i normatives de la UE
 • 2.2 Paper dels governs nacionals a la UE
 • 2.3 El Parlament Europeu

>> Llegir més (document en PDF)


 

PART 3 - La construcció d'una resposta política per promoure i donar suport als drets de les persones grans que necessiten atenció a la UE

Les parts 1 i 2 tenen per objecte proporcionar una visió general de les actuals polítiques, estratègies i instruments jurídics que cobreixen directament o indirectament els drets de les persones grans que necessiten atenció i suport.

La Part 3 té com a objectiu donar support a l'acció política concreta per fer avançar el benestar i la dignitat de les persones grans que necessiten atenció. Inclou una anàlisi general de les diferents respostes que s'han introduït, i recorda als lectors sobre les realitats que enfronten les persones grans que necessiten atenció. Una política en aquest tema ha d'apuntar primer a conseguir resultats positius en el grup objecte de l'accio i veure la millor manera de fer complir adequadament els seus drets en la pràctica, i promoure la seva integració en la societat.

 • 3.1 realitats a les que s'enfronten les persones grans que necessiten atenció
  • La noció de « ABÚS ESTRUCTURAL »
  • LA VEU DE LA GENT GRAN QUE NECESSITA ATENCIO
 • 3.2 Elements d'una resposta política
  • DESENVOLUPAR UN MARC GLOBAL SOBRE ELS DRETS DE LA GENT GRAN
  • Proporcionar protecció social adequada a les necessitats cura a llarg terme
  • DESENVOLUPAR UN ENFOCAMENT BASAT EN ELS DRETS, EL SEGUIMENT I EL CONTROL DE QUALITAT EN SERVEIS D'ATENCIO A LA GENT GRAN («Eldercare »)
  • PREVENIR I COMBATRE L'ABÚS DE GENT GRAN

>> Llegir més (document en PDF)


 

PART 4 - El benestar i la dignitat de les persones grans que necessiten atenció: un instrument

Una àmplia gamma d'eines i solucions estan disponibles i part d'ells són compartits aquí per mostrar tant que és possible adoptar un enfocament basat en els drets a l'atenció i que no hi ha idees concretes i fins i tot eines ja concretes que els responsables polítics i els professionals poden utilitzar per seguir endavant.
En particular, aquesta part es resumeixen un conjunt d'eines desenvolupat per la Plataforma AGE (=EDAT) Europa , conjuntament amb més de 200 organitzacions a Europa entre 2008 i 2015. Aquestes eines són complementàries i totes tenen com a objectiu crear consciència sobre una visió comuna i aplicar a la pràctica els drets de la gent gran persones que necessiten atenció i millorar la qualitat de l'atenció.
Tots els resultats d'aquests projectes es van utilitzar per influir en els diversos instruments que es descriuen en l'apartat 1 i 2: la recomanació del Consell d'Europa sobre els drets de les persones grans, els processos de l'ONU i la majoria de les activitats en curs de la UE sobre aquest tema. Aquests projectes han influït en la legislació o en la pràctica en 15 estats membres de la UE, com es mostra al mapa més enllà.

 • 4.1 La Carta Europea dels drets i responsabilitats de les persones grans que necessiten atenció i assistència
 • 4.2 El marc europeu de qualitat per a serveis d'atenció a llarg terme
 • 4.3 El paquet de capacitació en atenció de qualitat. A partir del 2013 al 2015, una associació d'organitzacions anomenada WeDO2 va fer un pas més enllà mitjançant el desenvolupament d'un « paquet de capacitació en atenció de qualitat europea ». Aquest paquet té com a objectiu informar a la gent (incloent professionals de l'atenció, els voluntaris, els responsables polítics i les generacions més joves) a la Carta i en WEDO, i fomentar la reflexió sobre el que una « bona atenció » significa concretament. En total, els documents WEDO ja estan disponibles en 14 idiomes i s'utilitza en 15 països de la Unió Europea, mentre que s'espera que el seu abast a créixer en els propers anys.
 • 4.4 L'aplicació de la Carta i WEDO en els diferents països europeus:
 • Representants de l'associació WEDO es reuneixen regularment per intercanviar experiències. Mantenen actualitzat el web de l'associació WEDO.

>> Llegir més (document en PDF)


ABREVIATURES

>> Llegir (document en PDF)

 

 

x-logo-hello-brainLa campanya, Hello Brain (Hola Cervell), se centra en l'envelliment cognitiu i vol promoure la salut del cervell. Proporciona informació científica i fàcil d'entendre sobre la salut del cervell.

 

logo-coverage

La Plataforma AGE Europa és una xarxa europea de més de 150 organitzacions de i per a persones majors de 50 anys representen a les persones directament més de 40 milions de persones grans a Europa. Es va crear al gener de 2001 .

El treball de la Plataforma AGE Europa se centra en una àmplia gamma d'àrees de política que repercuteixin sobre la gent gran i jubilats. Aquests inclouen temes de lluita contra la discriminació, l'ocupació dels treballadors grans i l'envelliment actiu, la protecció social, reforma de les pensions, la inclusió social, la salut, l'abús d'avis, la solidaritat entre les generacions, la investigació, l'accessibilitat del transport públic i de l'entorn de construcció, i les noves tecnologies. La Plataforma AGE Europa també pren part activa en diversos projectes de la UE.

L'objectiu de la Plataforma AGE Europa és per expressar i promoure els interessos dels 190 milions d'habitants majors de 50 anys a la Unió Europea i per augmentar la consciència dels temes que més els preocupen. Es cerca donar veu a la gent gran i jubilats en els debats polítics de la UE, a través de la participació activa de les seves organitzacions representatives a nivell comunitari, nacional, regional i local, i proporciona una plataforma europea per a l'intercanvi d'experiències i millors pràctiques. També tenim com a objectiu informar a la gent gran sobre els seus drets com a ciutadà o resident a la UE i en els processos de formulació de polítiques de la UE i el desenvolupament recent de la política de la UE.

La realització dels drets de tothom es refereix a cada un d'aquests reptes, i ha de ser pres en compte en tots els de la UE i les polítiques nacionals.

Una sèrie d'instruments vinculants consagren els drets corresponents a la gent gran, com ara el Conveni Europeu de Drets Humans, el Pacte Internacional de Drets Econòmics i Socials i la Convenció de l'ONU sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat (CDPD). No obstant això, molts governs nacionals descuiden la importància de les polítiques socioeconòmiques per el compliment de les seves obligacions de drets humans en virtut dels tractats internacionals i europeus.

D'altra banda, mentre que la Unió Europea proclama els drets de les persones grans en la seva Carta de Drets Fonamentals i està obligat per la CDPD, aquest reconeixement normatiu dels drets de les persones grans està lluny de ser aparellat a nivell d'aplicació. És hora que la UE en el seu conjunt i dels governs respectius, rendeixi comptes pels drets que posen per escrit, però que no posen en pràctica en relació amb grups específics.

Dues tendències clau se sumen a les creixents disparitats de drets humans que s'enfronten les persones grans a tota la UE:

 1. Les inversions insuficients en els béns i serveis d'interès general augmenten la pressió sobre les persones grans i les seves famílies i posen en relleu la creixent insuficiència de les pensions en molts països.
 2. Les desigualtats socials persisteixen entre la gent gran, com ara la concentració de la pobresa entre les dones grans, els arrendataris, els migrants, les persones amb demència o persones amb discapacitat - grups específics que ja s'enfronten a barreres estructurals en l'accés als sistemes de protecció social adequats.

El creixent atur de llarga durada entre els treballadors de més edat també augmenta el risc de pobresa en la vellesa.

D'altra banda, l'envelliment de la població no només planteja desafiaments per als governs nacionals en termes de garantir pensions adequades o la prestació de serveis de salut assequibles i de qualitat i d'atenció a llarg termini , també són una rica font de coneixement, l'experiència i el suport social, així com oferir a molts sectors empresarials l'oportunitat de dirigir-se a un mercat de « silver economy » creixent i potencialment gratificant.

Reclamant els nostres drets com a ciutadans iguals, som igualment conscients de les nostres responsabilitats i deures. Tenint en compte que vivim més temps, hem anticipar una edat major activa i saludable mitjançant l'adopció d'estils de vida saludables, aprendre a mantenir el ritme dels avenços tecnològics, l'adaptació a nous entorns de treball, el compliment dels nostres deures cívics o participant activament en les comunitats locals.

En trucar pel respecte dels drets de les persones grans, els membres d'AGE que representen els pares, els avis i els ciutadans són igualment preocupats pels drets de les generacions més joves. En l'actual context de crisi econòmica i social de persones més joves també s'enfronten desafiaments per estudiar, trobar feina, participar plenament en la societat o de viure amb dignitat. En molts casos, la gent gran els donen suport financerament i emocionalment , ja que volen treballar conjuntament per garantir la igualtat de drets i el benestar per a tothom.

La nostra visió comuna és la d'una societat inclusiva per a totes les edats sobre la base d'igualtat de drets i on la justícia social i econòmica està garantida dins i a través de les generacions.

 


 

CoverAGE és el butlletí mensual de AGE Platform Europe. Inclou notícies relacionades amb la gent gran d'arreu d'Europa.

Fatec s'encarrega de traduir-lo al català. Aquests són els números disponibles actualment:

 

2018

 

2017

 

2016:

 

2015:

 

2014:

 

 

Aquest programa desenvolupa les relacions de FATEC amb els nombrosos Casals de Catalunya i comunitats catalanes arreu del món, i dintre d'ells de manera particular amb les persones d'edat, amb la voluntat de constituir un lloc d'intercanvi trans-generacional d'informacions i d'experiències entre els membres de la gran diàspora catalana present en nombrosos països de tots els continents.

Podeu enviar les informacions i les imatges fotogràfiques de les vostres iniciatives i activitats, que seran difoses als diferents membres i simpatitzants de FATEC, a les adreces:

 • Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

N.B. Segons un estudi del IDESC (Institut d'Estadistica de Catalunya), el nombre de catalans que resideixen fora , arreu del mon, (al 1° de gener de 2015), es de 242.000. Europa es el principal territori d'emigracio , amb 81.551 catalans. El principal pais es França, on resulten 31.093 catalans.Els paisos que han registrat un increment d'emigracio de Catalunya més important l'any 2014, son el Regne Unit (16%), Alemanya (14%) i Estats Units d'América (14%). Entre casals , centres, associacions i altres organismes, la Secretaria de Cooperacio Exterior de la Generalitat de Catalunya va reconeixer oficialment ( l'any 2004) l'activitat de 118 comunitats catalanes de l'exterior.

Les subvencions que la Generalitat destina l'any 2015 a les comunitats exteriors oficialment reconegudes, ascendeixen a 800.000 euros (assolien 2.145.613 euros l'any 2010)

 


 

INFORMACIONS DELS «CATALANS DEL MÓN»

 


Setembre 2015

 

7a Trobada Europea de Comunitats Catalanes al Cercle Català de Madrid

La participació activa amb una xerrada interactiva de Ramon-Ricardo VIDAL Y PLANA sobre fons de projecció d'imatges, el darrer 19 de setembre 2015, en l'àmbit del programa oficial de la 7a Trobada de Comunitats Catalanes d'Europa, brillantment organitzada pel Cercle Català de Madrid, que va reunir més de 40 representants de Comunitats catalanes arrelades a diferents països d' Europa...i també un representant del Casal Català d'Austràlia.

A més de presentar a la primera part de la xerrada , adreçada als participants a la Trobada, la historia, estructura i vocació de la FATEC, a la segona part , sota el títol de « evolució dels catalans – evolució de la FATEC » Ramon-Ricardo VIDAL Y PLANA va il·lustrar amb gràfics, estadístiques i exemples l'evolució de la nostra societat, i això a nivell de Catalunya, d'Espanya, d'Europa i del mon en general.

 


 

Juliol 2015

 

La ONU es preocupa per l'envelliment de la població

La seu de la ONU a Nova York, acollirà del 13 al 16 de juliol 2015 la sisena reunió del grup de treball de composició oberta sobre l'envelliment. A més dels estats membres de la ONU, hi podran participar les ONG que ho hauran solicitat abans del 25 de maig. Aquest grup de treball va ser establert par l'Assemblea General de la ONU el 21 de desembre 2010 per resolució num. 65/182, amb l'encàrrec de vetllar pels drets de la gent gran.
 

 


Juny 2015

 

Verbena de Sant Joan a Brussel.les

El Casal Català de Brussel.les us espera el dissabte, 20 de juny a les 20.00 h, les 8 del vespre, per celebrar el solstici d'estiu, una de les nits amb més gresca de l'any!

Gaudirem d'un bon bufet de cuina mediterrània, coca, cava, cremat i molta gresca! Per conèixer tots els detalls consulteu: http://casal-catala.us3.list-manage.com/track/click?u=172688f3b1f7d3d8c0f12beb5&id=fe1ca04907&e=47794ccea2

 

1a BICICLETADA del Casal Català de Brussel·les

Diumenge 7 de juny de 2015, el Casal Català de Brussel·les vol celebrar l'arribada del bon temps! I per això us proposa una sortida amb bicicleta per a petits i grans!

Cal portar-vos el menjar per fer tots junts un pícnic a les esplanades del Bois de la Cambre. No és necessària inscripció prèvia, però si voleu consells sobre com llogar una bicicleta i voleu avisar de la vostra participació, escriviu a: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

Brussel.les: «Spain, no rule of law?» al Parlament Europeu

El Casal Català de Brussel.les informa que el 2 de juny a les 18.00 h té lloc, a l'auditori Altinero Spinelli del Parlament Europeu la conferència « Spain, no rule of law? » La conferència compta amb les ponències de:

 • Joan VALLVE, ex-eurodiputat del Parlament Europeu
 • Santiago VIDAL, magistrat de l'Audiència Provincial de Barcelona
 • Marc MARSAL, professor de dret de la Universitat de Barcelona

Per confirmar la vostra assistència adreceu un correu electrònic a: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. o bé a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. (informació: www.casal-catala.be/spainnoruleoflaw)

 


Maig 2015

 

Aplec de colles al barri del Poble Nou de Barcelona

A Barcelona, els comerciants del barri del Poble Nou van organitzar el diumenge 17 de maig un gran aplec de colles sardanistes. Joves de totes les edats van disfrutar amb la música de la cobla. La somrient colla infantil de la plaça Catalunya va emportar-se un dels premis.

 

Conferència a Brussel.les sobre Els jueus catalans

El proper 28 de maig 2015, el Casal Català de Brussel.les organitza, juntament amb el Centre Communautaire Laïc Juif David Susskind,una conferència de Manuel Forcano, autor del llibre "Els jueus catalans». Més informació a: http://www.casal-catala.be/activitats/jueuscatalansca/

 

Primeres conclusions del projecte europeu de telemedicina «Rempark» per monitoritzar la malaltia de Parkinson

La malaltia de Parkinson és avui la segona patologia neurodegenerativa, en nombre de malalts, després de l'Alzheimer.

L'objectiu principal del projecte «Rempark» ha sigut fins ara el conseguir determinar amb precisió l'evolució dels sintomes de la malaltia de Parkinson associats al sistema motor per poder seguir millor la seva progressio i poder adaptar el tractament simtomàtic.

El pressupost del projecte, finançat per la Unió Europea, es d'uns 5 millons d'euros. Hi participen l'Associació Europea de la malaltia de Parkinson i diferents centres de recerca pública i empreses privades d'Espanya, Alemanya, Portugal, Itàlia, Israel, Irlanda i Suècia. Entre ells, la Universitat Politècnica de Catalunya, coordinadora del projecte, l'empresa Telefónica Espanya i la clínica Teknon de Barcelona

 

Les pensions de jubilació a Amèrica llatina

«Anàlisi comparat de les reformes de pensions de jubilacio a Iberoamèrica» és el titol de un seminari organitzat recentment a San José de Costa Rica a càrrec de la «Caja Costarricense del Seguro Social» y de la «Organización Iberoamericana de Seguridad Social» (OISS),amb la participació del «Centro Interamericano de Estudios de Seguridad ocial (CIESS).

L'objectiu ha estat millorar el coneixement sobre aquest tema i compartir experiències entre els diferents països.

Es van analitzar i comparar els sistemes de pensions en general, i en particular de Argentina, Xile, Colòmbia, Costa Rica, Espanya, Mèxic i Uruguay. Entre les conclusions importants , la necessitat d'un equilibri financer per poguer garantitzar la certesa de una pensió de vellesa a tots els ciutadans al moment de jubilar-se.

Pot saber-ne més descarregant l'estudi "Cómo fortalecer los sistemas de pensiones latinoamericanos"

 

catalans-mon-05 2015-01

 

Casal de Catalunya de Brussel·les, Bélgica

Tast d'olis D.O. Catalunya: el 8 de maig 2015 ,el Casal Català de Brussel·les proposa a la Maison de l'Amérique Latine de Ixelles, una interessant activitat per conèixer i apreciar els olis d'oliva que produïm a Catalunya i aprendre la tècnica del tast d'olis i aprendrem a fer-ne un anàlisi visual, olfactiu, degustatiu i en veure els atributs positius i negatius. (Informació: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.)

 


 Abril 2015

 

Casal de Catalunya de Paris, França

Al històric Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona va tenir lloc recentment l'atorgament dels XXVI premis de l'Institut de Projecció Exterior de la Cultura Catalana per reconèixer la tasca que duen a terme els catalans i catalanòfils «de fora» per difondre arreu de món el coneixement dels Països Catalans i de la cultura catalana.

Un dels 10 premiats va ser l'amic Julià ORTI MESEGUER, nascut el 1935 i resident a França des de 1949, que ha estat 10 anys , del 2004 fins el 2014, el dinàmic President del Casal de Catalunya de París.

Gràcies a la seva acció, el Casal de Catalunya de París ha triplicat el nombre de socis i ha iniciat una profitosa col·laboració amb l'associació «l'Amicale dels Catalans de Paris», que reuneix els catalans francesos. Avui, el Casal de Catalunya de París continua el seu camí sota la guia de una nova Presidenta: l'amiga Montserrat PACHECO. (Informació: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. )

 

catalans-del-mon-01

A la fotografia, Julià ORTI MESSEGER amb la seva esposa (a l'esquerra de la imatge) acompanyats pel responsable de les relacions amb els catalans del món de FATEC: Ramon-Ricard VIDAL Y PLANA amb la seva esposa i llur filla (a la dreta de la imatge), antics membres del Casal de Catalunya de París.